0805341Pollution Microbiology
จุลชีววิทยาของมลพิษ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดของจุลินทรีย์ที่พบในสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใชจุลินทรีย์เป็นดัชนีบ่งบอกความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักการใช้จุลินทรีย์ ในการลดภาวะความเป็นพิษของมลสาร


Classifcation of microorganisms in the environments, Interreration to resources and environments, microbial indicators, bioremediation of pollutants.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22