0805262Basic Drawing for Environmental Technology
การเขียนแบบทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องเขียน เรขาคณิตเชิงวิศวกรรม การเขียนภาพฉาย การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเขียนภาพช่วย การเขียนภาพตัด สัญลักฐณ์ในแบบทางสุขาภิบาลและการอ่านแบบ


Use of Instruments and engineering lettering, applied geometry, theory of projection drawing, anthongraphic and perspective drawing sketching, section drawing, working drawing for environmental technology and sanitation design.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52