0805251Principles of Hydraulic for Waste Treatment Process
หลักชลศาสตร์สำหรับกระบวนการบำบัดของเสีย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิติ สมการของการไหล การไหลในท่อ ประเภทของปั้มและการออกแบบระบบปั้ม การไหลในร่องน้ำ รวมถึงการวัดอัตรการไหล


Property of fluid, fluid static, fluid flow equation, fluid floew in pipe. types of pump and pumping systems design, fluid flow in open channel and flow measurement.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52