0804488Downstream Process in Biotechnology
กระบวนการภายหลังการผลิตทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกระบานการถ่ายเทคุณสมบัติ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกระบวนการถ่ายเทคุณสมบัติ การเตรียมการแยกเบื้องต้น การแยกของแข็งกับของเหลว การเพิ่มความเข้มข้นและการทำบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์


Principles of transport processes of properties. Application of the transport processes. Product recovery stages : pre-treatment,soild/liquid separation, concentration and purifition.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215