0804486Bioinformatics
ชีวสารสนเทศศาสตร์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาจากคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรหรือระหว่างองค์กรภายในประเทศหรือต่างประเทศนำมาใช้ในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์คำนวน และประเมินผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านชีวสารสนเทศ


Searching the biological data through the internet, comparison, analysis,calculation and evaluation of the data by using Bioinformatics software.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215