0804381Control and Instrumentation
การควบคุมและการใช้เครื่องมือ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบเครื่องมือในการแปรรูปในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม การควยคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อลักษณะและการทำงานของเครื่องมือ การควบคุมโดยอัตโนมัติการใช้ข้อมูลทางสถิติ และเครื่องคอมพิวเตอร์


Instrument processing system in liboratory and industry, parameters control that effect on characteristic and operation of instrucments, automatics control, data analysis by satistics and computer.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215