0804371Fundamental of Gene Technology
เทคโนโลยียีนเบื้องต้น
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างของ ดี เอน เอ และโครโมโซม โครโมโซมของโปรคาริโอติกและยูคาริโอติก การควบคุมการแสดงออกของยืนการโคลนยีน ในจุลินทรีย์, พืชและเทคนิค ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอณูพันธุศาสตร์


Structure of DNA and chromosome, prokaryote and eukaryote chrommosome, control and expression, gene clonning in microogannisms, plants and animals, new techniqes in molecular biotechnology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215