0804351Waste Treatment and Utilization
การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัญหา คุณสมบัติ และวิธีการจัดการขยะมูลฦอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำทิ้ง และมลพิษทางอากาศ หลักการและระบบการบำบัดน้ำเสีย การใช้ประโยชน์จากของเสีย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215