0804330Clean Technology
เทคโนโลยีสะอาด
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการผลิตที่สะอาด การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีของการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม


Clean production, polpulation prevention, recycle and recovery technology for industry development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215