0804329Traditional Fermented - Food Technology
เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการหมักอาหารพื้นบ้าน บทบาทของจุรินทรีย์ในกระบานการหมัก จุรินทรีย์ปนเปื้อน จุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค สุขวิทยาในการผลิต ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหมักพื้นบ้าน


Traditional Fermentted - food production process,the roles of microorganisms in fermenttation, contaminated microorganisms and pathogens, traditional fermented-food hygiene and nutritional values of traditional fermented - food
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215