0804324Seed Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและคุณสมบัติเมล็ดพันธ์ หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของพืช กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับอุตสาหกรรม วิธีต่าง ๆ ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์


Type and properties of seed, principles of plant breeding and genetics of plant, processing of seed in industry, preserve seed methods.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215