0804312Membrane Technology
เทคโนโลยีเยื่อแผ่นกรอง
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณลักษณะต่าง ๆ ของเยื่อแผ่นกรองคุณสมบัติของสารที่เหมาะสมในการผลิตเป็นแผ่นเยื่อกรอง การใช้เยื่อกรองในการแยกสารที่มีขนาดโมเลกุลต่างกันออกจากกัน การคำนวณแมสฟลักซ์ความดันของโมเลกุลที่มีต่อกระบวนการแยกศึกษาถึงเทคโนโลยีเยื่อแผ่นกรองในเชิงอุตสาหกรรม


Properties of membrane, material charcteristic of membrane for production, the useful of membration to separate material by molecular weight, mass flux calculation, pressure of molecule that effect to separation process and
membrane technology in industry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215