0804301Fungal and Yeast Technology
เทคโนโลยีราและยีสต์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างและสรีระวิทยาของราและยีสต์ การนำเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมาใช้ปรับปรุงพันธ์ การประยุกต์เชื้อราและยีสต์มาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม.


Structure and physiology of fungi and yeasts, the utilization of genetics tecniques in gene improvement, application of fungi and yeasts in industry and agriculture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215