0804202Structure and Functions of Microorganisms
โครงสร้างและกิจกรรมของจุลินทรีย์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญ ตลอดกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ของจุลินทรีย์



 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-220