0803495Technology of Catering Service
เทคโนโลยีการบริการอาหารในสถานบริการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบและโครงสร้างของอาหารชุด คุณค่าทางโภชนาการ การสุขาภิบาล และการเสื่อมเสีย การใช้ภาชนะบรรจุ การจัดอาหารชุดตามสภาวะการณ์ต่าง ๆ เช่น บนเครื่องบิน เรือเดินสมุทร และ การท่องเที่ยว


Composition and structure of catering foods, nutritive value, sanitation and deterioration, utilization of packaging materials, catering service at different situations i.e. airplane, ship tourism and spaceship.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215