0803493Industrial Water Supply and Waste Water Treatment
การจัดหาน้ำและการกำจัดน้ำเสีย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณภาพของน้ำและการจัดการแหล่งน้ำ หลักการทำน้ำให้บริสุทธิ์ วิธีการบำบัดน้ำเสีย


Water quality and water supply, principles of water treatment, methods of waste water treatment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53