0803476Computer Applications in Food Technology
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร การติดต่อสื่อสาร ผ่านอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลโดยการค้นหาในเว็บเพจ การเขียนเว็บเพจเบื้องต้น


Information technology for food technologist, communication and literature survey via the internet and web page authoring
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215