0803474Special Problems in Food Technology and Nutrition 2
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทำวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่นำเสนอในวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การจัดทำรูปเล่มรายงาน พร้อมนำเสนอ


Conduct experiments on topics selected from special problems in food technology and nutrition 1, data collection, data analysis and interpretation, making conclusion, report and presentation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215