0803473Special Problems in Food Technology
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201201 หรือ
0803322 หรือ
0201201 หรือ
0803322 หรือ
0803322

Course Description
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอโครงร่างวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร การทำวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่นำเสนอในวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การจัดทำรูปเล่มรายงาน พร้อมนำเสนอ


Conducting on experiments on topics selected from special problems in food technology, data collection, data analysis and interpretation, making conclusion, report writing and presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215