0803473Special Problems in Food Technology and Nutrition 1
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0803322 และ 0803341 และ 0803342 และ 0803371 หรือ
0803322 และ 0803341 และ 0803342 และ 0803371

Course Description
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอโครงร่างวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ


Literature survey, selection of topic of niterest in food technology and nutrition, proposal presentation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215