0803472Seminar in Food Technology and Nutrition
สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0803341 และ 0803342 หรือ
0803341 หรือ
0201201 หรือ
0201201 หรือ
0803322 หรือ
0803322 หรือ
0803322

Course Description
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ นำเสนอและเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า


The study of research in the field of food technology and nutrition, oralpresentation and writing a report.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215