0803464Industrial Water Supply and Waste Water Treatment
การจัดหาน้ำและการกำจัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณภาพของน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำ หลักการทำน้ำให้บริสุทธิ์ วิธีบำบัดน้ำเสีย


Water quality and water supply, principles of water treatment, methods of waste water treatments.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215