0803461Food Quality Assurance
การประกันคุณภาพอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0803321 หรือ
0201201 หรือ
0201201 หรือ
0803321 หรือ
0201201 หรือ
0803321 หรือ
0201201 หรือ
0201201 และ 0803321

Course Description
หลักการประกันคุณภาพอาหาร ปัจจัยคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพอาหาร การชักตัวอย่าง การใช้สถิติในการีรควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพ ความปลอดภัยของหอาหาร การจัดการคุณภาพการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส


Principles of food quality assurance, quality factors, food quality inspection, food sampling, statistic uality systems, food safety, quality management, and sensory evaluation of food quality.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54