0803353Nutrition in Health and Diseases
โภชนาการในสภาวะปกติและพยาธิสภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักโภชนาการ การจัดอาหารตามสถานภาพทางโภชนาการของคนปกติกลุ่มต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและอาการป่วยของคนที่เป็นโรคต่างๆ กับการจัดอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้ป่วยนั้นๆ


Nutritional principles and nutritional preparation of foods for different nutritional status of persons, knowledge of changes according to diseases and food preparation for patients
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215