0803344Fat and Oil Technology
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างทางเคมีและส่วนประกอบของถั่วและเมล็ดน้ำมัน การผลิตน้ำมันจากถั่วและเมล็ดน้ำมันเชิงการค้า คุณค่าทางโภชนาการ การวิเคราะห์ทางเคมี การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันพืช ผลกระทบจากการแปรรูปน้ำมันพืช
การใช้ผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันพืช

Chemical structure and composition of legume and oilseed, commercial production of oil from legume and oilseed, nutritional qualities and chemical analysis of oil, product quality improvement,
effect of processing on product quality and utilization of waste
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53