0803326Fruit and Vegetable Technology
เทคโนโลยีผักและผลไม้
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาที่มีต่อการเสื่อมเสียในระหว่างเก็บรักษา ผลกระทบจากกระบวนการแปรรูป กรรมวิธีการแปรรูปผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากการแปรรูป


Relation of physiology to storage life quality and their effect on food processing, various fruit and vegetable processing, utilization of waste from fruit and vegetable processes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54