0803326Fruit and Vegetable Technology
เทคโนโลยีผักและผลไม้
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0803321

Course Description
ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาที่มีต่อการเสื่อมเสียในระหว่างเก็บรักษา ผลกระทบจากกระบวนการแปรรูป กรรมวิธีการแปรรูปผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากการแปรรูป


Relation of physiology to storage life quality and their effect on food processing, various fruit and vegetable processing, utilization of waste from fruit and vegetable processes.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51