0803325Non-Alcoholic Beverage Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ส่วนประกอบและชนิดของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเภทต่าง ๆ วิธีการผลิต เครื่องดื่มชนิดอัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ เครื่องดื่มผง เครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก้และอื่นๆ


Compositions and kinds of non-alcoholic beverage, manufacture of gas-compressed and non gas-compressed beverages, powdered beverage, tea, coffee, cocoa and others
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53