0803325Non - Alcoholic Beverage Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ส่วนประกอบและชนิดของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอลฮอล์ประเภทต่าง ๆ วิธีการผลิตเครื่องดื่มชนิดอัดก๊าซ เครื่องดื่มผง กาแฟ โกโก้ และอื่น ๆ


Compositions and kids of non-alcocholic beverage, manufacture of gas-compressed and non gas-compressed beverages, powdered beverage, tea, coffee, cocoa and others.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54