0803323Dairy Product Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0803321 และ 0803331 หรือ
0803321 และ 0803331

Course Description
องค์ประกอบ สมบัติทางเคมีและกายภาพของนมและผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์ในนมและผลิตภัณฑ์นม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ คุณค่าทางโภชนาการของนมและผลิตภัณฑ์นม


Compositions, chemical and physical properties of milk and milk products, microorganisms in milk and milk products, production and manufacturing of milk products, and nutritive values of milk and milk products.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51