0803315Refrigeration and Air Conditioning
การทำความเย็น และปรับอากาศ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการทำความเย็น หลักการของการทำความเย็น สารทำความเย็น ระบบทำความเย็น ฉนวนกันความร้อน การออกแบบระบบทำความเย็น หลักการเบื้องต้นสำหรับการทำเครื่องแช่เยือกแข็ง การประยุกต์การทำความเย็นทางอุตสาหกรรม


Refigeration history, theory of refrigeration, refigerants, refrigeration system. Insulations and application. Principle of refigeration design, freezing, applications
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215