0803314Food Processing Plant Mentainance
การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงในโรงงานแปรรูปอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อน อุปกรณ์ให้ความเย็น หลักการประหยัดพลังงาน การจัดการระบบน้ำเสีย


Mentainance of electrical equipment, heating equipment, freezer and chiller. Method of energy saving. Water supply and diposal
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215