0803313Food Processing Equipment Design
การออกแบบเครื่องมือแปรรูปอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การออกแบบเครื่องมือและเครื่องใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารผลิตอาหาร การเขียนแบบด้วยภาพสามมิติ และชิมมูเลชั่น ชนิดและวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต การเลือกใช้วัสดุ การคำนวณต้นทุน


Design of equipment and tools used in food industry. Three dimensional drawing and simulation. Material types and usages. Selections of materials and cost calculation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215