0803311Food Engineering 1
วิศวกรรมอาหาร 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204100 และ 0204190 หรือ
0204100 และ 0204190 หรือ
0204190 หรือ
0204190 หรือ
0204190 หรือ
0204190 หรือ
0204190 หรือ
0204190 หรือ
0204190

Course Description
มิติและหน่วยทางวิศวกรรม ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในการแปรรูป สมดุลมวลสารและพลังงาน กลไกลการไหลของของไหล การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร การคำนวณเวลาฆ่าเชื้อด้วยความร้อน และอุณหพลศาสตร์


Engineering dimension and unit, unit operations in food processing, mass and energy balance, principles of fluid flow, heat transfer and heat exchanger, thermal process calculation , and thermodynamics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215