0803311Food Engineering 1
วิศวกรรมอาหาร 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204100 และ 0204190 หรือ
0204100 และ 0204190 หรือ
0204100 และ 0204190 หรือ
0204100 และ 0204190 หรือ
0204100 หรือ
0204100

Course Description
มิติและหน่วยทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลังงาน หลักการไหลของของไหล การถ่ายโอนความร้อนและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เทอร์โมไดนามิกส์


Engineering dimension and unit, mass and energy balance, principles of fluid flow, heat transfer and heat exchange and thermodynamics.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215