0803310Principles of Food Industrial Plant Design
หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของโรงงานอาหาร การขออนุญาตตั้งโรงงานอาหาร การขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อการค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอาหาร การวางผังโรงงานตามกรรมวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
ความรู้พื้นฐานในการออกแบบโรงงาน การใช้เครื่องมือสำหรับการเขียนแบบและหลักการเขียนแบบเบื้องต้น

Food processing plant classification, Permission for food processing plant setup. Law and regulation, plant layout accaording to Good Manufacturing Practices(GMP) . Principle of processing plant desing and drawings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215