0802482Livestock Marketing
การตลาดปศุสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาวการณ์ตลาดปศุสัตว์ในประเทศไทย การตลาดโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีกในปัจจุบัน แบบฟอร์มและการเก็บสถิติของการเลี้ยงสัตว์ ปริมาณของสัตว์เลี้ยงในภาคต่าง ๆ การคำนวณต้นทุนในการผลิตสัตว์
อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์สัตว์ การเตรียมสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางและต่างประเทศ ปัญหาและวิธีปรับปรุงการตลาดปศุสัตว์

Livestock market of cattle swine and poultry in Thailand, forms and collecting statistical data, number of domestic animals in different parts of Thailand, capital calculation of animal production,
demand and supply, processing and preserving fresh animal and animal production for domestic and foreign marketing, problems and development of livestock marketing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54