0802481Animal Hosing and Equipment
โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่าง ๆ ของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การวางผังฟาร์มปศุสัตว์ และการปรับปรุงโรงเรือน การคำนวณการใช้วัตถุสำหรับก่อสร้าง และหลักในการเขียนแบบเบื้องต้นของการก่อสร้างคอกสัตว์ ความต้องการพื้นที่ของสัตว์แต่ละชนิด
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์

Housing form, farm planning and housing improvement, calculation of material and principles of farm’s drawing, animal’s area requirement, including essential instruments and equipments for animal production.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet