0802481Animal Hosing and Equipment
โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่าง ๆ ของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การวางผังฟาร์มปศุสัตว์ และการปรับปรุงโรงเรือน การคำนวณการใช้วัตถุสำหรับก่อสร้าง และหลักในการเขียนแบบเบื้องต้นของการก่อสร้างคอกสัตว์ ความต้องการพื้นที่ของสัตว์แต่ละชนิด
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์

Housing form, farm planning and housing improvement, calculation of material and principles of farm’s drawing, animal’s area requirement, including essential instruments and equipments for animal production.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54