0802472Wastes Management in Animal Farm
การจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผนการนำของเสียจากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และกรรมวิธีในการกำจัดของเสียเพื่อลดภาวะมลพิษ


Planning of waste utilization, methods of waste treatment and disposal to eliminate pollution.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215