0802452Inland Fisheres Technology
เทคโนโลยีการประมงน้ำจืด
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ระบบการเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การผสมเทียม การป้องกันและรักษาโรคปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ


Taxonomy, physiology, anatomy, production systems and feeding of fisheries, management of fisheries, culturing and external artificial fertilization, prevention and treatment of economic inland fisheries diseases.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet