0802433Forage Crops and Pasture Management
พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักพื้นฐานทางพืชศาสตร์ของพืชตระกูลหญ้าและถั่ว การวางโปรแกรมพืชอาหารสัตว์ การผลิต การถนอม และการใช้พืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการปรับปรุงทุ่งหญ้าธรรมชาติ


Fundamentals of forage and legume, planning program of forage corps production, preservative and usage, including natural pasture improvement.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215