0802424Animal Productive Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคโนโลยีทางชีวภาพสำหรับการแก้ปัญหาการผลิตสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ การทำให้เกิดการตกไข่จำนวนมาก การปฏิสนธิในหลอดแก้ว การแช่แข็งตัวอ่อน การโคลนนิ่งสัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อน การใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ การแยกเพศในเชื้ออสุจิ


Biotechnology for solving and improving the animal productive performances superovulation, In vitro oocyte maturation, In vitro fertilization, cloning, embryo transfer, Genetically Modified Organism, sperm sexing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54