0802421Animal Growth and Development
การพัฒนาและการเจริญเติบโตของสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อภายใต้อิทธิพลของอาหาร กรรมพันธุ์ ฮอร์โมน และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจริญเติบโตในระยะก่อนคลอดและหลังคลอด


Influences of nutrients, genetic, hormone and other factors on animal tissue growth, development of embryonic stage, fetal stage and after birth.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54