0802322Animal Physiology
สรีรวิทยาสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทำงานของส่วนหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายสัตว์และเมื่อรวมเข้ากันเป็นอวัยวะและระบบต่างๆ แล้ว มีการทำงานประสานสัมพันธ์กันของอวัยวะและระบบเหล่านั้นเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet