0802321Animal Anatomy
กายวิภาคศาสตร์สัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกาย รูปร่าง ลักษณะโครงสร้างของสัตว์ ตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะต่าง ๆ และความเกี่ยวข้องกันของอวัยวะนั้น


Systems of animal body, morphology, structure, position and interactive relation of organs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54