0802302Computer for Animal Production Technology
คอมพิวเตอร์เพื่อเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการด้านฐานข้อมูล การวางแผน การคำนวณ การวิเคราะห์ การแสดงผลค่าทางสถิติ การควบคุมขบวนการผลิต คุณภาพผลผลิตทางการผลิตสัตว์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวข้องกับทางการผลิตสัตว์


Databases program, planning program, statistical analysis program, control animal production processing program and other application program.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215