0801485Apiculture and Insect Pollination Technology
เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกษร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ของการเลี้ยงผึ้ง พันธ์ผึ้ง อุปนิสัย วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างผึ้ง และแมลงผสมเกษรกับสภาพแวดล้อม การเลี้ยงและการผลิตผึ้งเป็นอุตสาหกรรม โรคและศตรูการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของผึ้ง


Importtance of apiculture, characteristtics, life cycle and genetic bee, relation between bee,pollination insect and environment,apiculture for honey production,bee diseases and its controls.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215