0801481Agricultural Technology Transfer
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญาและหลักการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร การกำหนดกลยุทธ เครื่องมือ และขั้นตอนในการดำเนินงานส่งเสริมการติดตามและการประเมินผลงานส่ง
เสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร การวิเคราะห์วิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร บทบาทของรัฐและเอกชนในการส่งเสริมการเกษตร

Philosophy and principle of agricultural promotion, agricculture promotion of Thailand compared to developing countries, land analysis, instrument and procedure in promotion, review and evalution promotion of technology to agriculture, analysis of
optimizing methods in agricultural promotion by government and private sector.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215