0801424Irrigation and Agricultural Mechanics
ระบบชลประทานและเครื่องทุ่นแรง
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หักการชลประทาน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช ระบบการให้น้ำแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบการให้น้ำ เครื่องต้นกำลังในงานเกษตร แทรกเตอร์ เครื่องจักกลในการเตรียม ปลูก ดูแล รักษา และเก็บเกี่ยว


Principle or irrigation, soil water and plant rerationship, the system of irrigation and tractor, machines for soil preparation planting and harvesting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52