0801418Plant Propagation Technology
เทคโนโลยีการขยายพันธ์พืช
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการขยายพันธ์พืชโดยวิธีอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในการขยายพันธ์พืชโดยวิธีต่าง ๆ การสร้างและการจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธ์พืช


Principles of sexual and asexual plant propagation, theory and application of plant propagation, green house prepatation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215